Domoznanstvo

Gradivo o zgodovini, delu in življenju ljudi iz naših krajev ter posebnostih naše občine najdete v domoznanski zbirki. Domoznanstvo je posebna dejavnost knjižnice, ki obsega zbiranje, obdelovanje in hranjenje knjižničnega gradiva, po vsebini ali avtorjih povezanega z našo občino. Domoznanska zbirka Knjižnice Brežice večinoma pokriva območje občine Brežice. Dostop do tega gradiva in informacij imate vsak delovni dan.

Domoznanska zbirka je najpomembnejša zbirka vsake splošne knjižnice. Je tista, ki skrbi, da se ustvarjalnost ohranja iz roda v rod in je dostopna najširši javnosti - fizično, z digitalizacijo gradiva in na svetovnem spletu.

Pomemben del pridobivanja domoznanskega gradiva je sodelovanje s posamezniki in organizacijami (šolami, zavodi, društvi, tiskarnami, časopisnimi in drugimi podjetji), ki delujejo v našem prostoru.


Zbirka obsega:

  • monografske publikacije (knjige, projektne, seminarske, diplomske in ostale naloge),
  • članke strokovnih prispevkov in dnevnih novic iz časnikov in časopisov, ki pokrivajo območje Občine Brežice,
  • serijske publikacije, katerih vsebina se nanaša na območje občine Brežice (uradna občinska glasila, šolska glasila, glasila društev ter organizacij ipd.),
  • kartografsko gradivo našega območja (atlase, vodiče, zemljevide),
  • slikovno gradivo območja (fotografije, plakate, razglednice),
  • zvočno gradivo (posnetke domačih izvajalcev ter skladb domačih avtorjev),
  • video gradivo prireditev, ki so se odvijale v občini Brežice,
  • drobni tisk (koledarje, letake, prospekte, vabila ipd.).

20. aprila 2016 smo odprli prenovljene prostore domoznanske zbirke Knjižnice Brežice, v kateri ima pomembno mesto prva upraviteljica knjižnice v Brežicah Savica Zorko. Njenemu življenju in delu smo poklonili slavnostno dogajanje ob odprtju. Posvetili smo ji tudi stalno vitrino.

Pomembno mesto v zbirki zavzemata tudi leta 1923 umrli jezikoslovec in leksikograf Maks Pleteršnik ter leta 2014 umrli akademik prof. dr. Jože Toporišič. Poleg velike predanosti slovenskemu jeziku in občini Brežice, iz katere sta izhajala, ju je povezoval še potok Gabernica. Pleteršnik je bil rojen ob njegovem izviru, Toporišič pa ob njegovem izlivu v reko Savo.

Pomembna predstavitev je tudi predstavitveni zaslon, ki z domoznanskimi vsebinami, zgodbami in novicami uporabnike vabi v srce knjižnice.

V knjižnici smo ponosni na vsakega, ki oblikuje domače gnezdo naše kulture, kajti ni vseeno, kako so spletene besede. Domoznanstvo je naše srce in vsako novo delo v tej zbirki prinaša knjižnici in kraju poseben utrip. Dobro sodelovanje med knjižnico in domačimi avtorji je podobno harmoniji med knjigo in bralci. Takšno sodelovanje pa vsekakor vodi k boljši prepoznavnosti naše lokalne kulture.Spoštovani občani, veseli bomo tudi vašega prispevka k obogatitvi te zakladnice.
Ohranimo skupen spomin in spoznavajmo naše kraje ter ljudi v preteklosti in sedanjosti!