Poslovnik

ČLANSTVO

Član knjižnice lahko postane vsak, ki ob vpisu predloži veljaven osebni dokument in se s podpisom vpisnice obveže, da bo ravnal v skladu s Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Brežice (izdaja 1.22). Vpisnico za člane do 18. leta starosti podpišejo starši ali skrbniki. Član knjižnice lahko postane tudi pravna oseba, ki jo po pooblastilu zastopa zaposleni delavec. Članstvo preneha na zahtevo člana, ob njegovi smrti, izključitvi in po enoletni neaktivnosti v skladu s 15. členom Zakona o knjižničarstvu in 21. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Knjižnica varuje uporabnikovo zasebnost glede osebnih podatkov in iskanih gradiv.

ČLANSKA IZKAZNICA

Članska izkaznica je dokument, ki jo član dobi ob vpisu in si z njo izposoja knjižnično gradivo. Člansko izkaznico uporablja le član, na katerega se izkaznica glasi in velja tudi v vseh kolekcijah premičnih zbirk Knjižnice Brežice. O izgubljeni izkaznici mora član takoj obvestiti knjižnico. Strošek za nadomestilo izgubljene izkaznice krije član sam. Spremembo osebnih podatkov mora član posredovati ob prvem naslednjem obisku. Član si lahko na izkaznico izposodi svoji starosti primerno gradivo. Član si na izkaznico ne more izposoditi več izvodov istega naslova. Član knjižnice si ob posameznem obisku lahko izposodi največ pet enot videogradiva.

ČLANARINA

Član plača članarino za obdobje enega leta. Plačila članarine so oproščeni člani do 18. leta starosti, iskalci zaposlitve (ob vpisu priložijo potrdilo o brezposelnosti), prejemniki socialne pomoči (potrdilo CSD), invalidi pa z evropsko kartico ugodnosti za invalide. Študent dokazuje svoj status z ustreznim uradnim dokumentom.

IZPOSOJEVALNI ROKI

knjige
serijske publikacije preteklih let
stokovni DVD-ji in videokasete
serijske publikacije tekočega leta
zgoščenke
DVD-ji in videokasete (igrani in risani filmi)

domoznansko gradivo (razen gradivo lokalnih tiskarjev in založnikov)

14 dni
14 dni
7 dni
7 dni
7 dni
7 dni


7 dni

Zadnje številke serijskih publikacij se ne izposojajo.
Priloge (zgoščenke, zemljevidi ipd.) se izposojajo po kriterijih osnovnega gradiva.

PODALJŠANJE

Član lahko podaljša rok vrnitve izposojenega gradiva osebno, po telefonu ali preko interneta največ trikrat. Član si lahko rok izposojenega gradiva v knjižnici podaljša pri knjižničarju ali samostojno na knjigomatu.

Izposojevalnega roka ni mogoče podaljšati:

  •  rezerviranemu gradivu,
  •  gradivu, za katerega je član prejel opomin.

Knjižnica ima pravico omejiti podaljšanje izposojevalnega roka pri:

  •  gradivu za domače branje in bralno značko,
  •  serijskih publikacijah (časopisi, časniki) tekočega leta in
  •  gradivu z večjim številom rezervacij.

Geslo za podaljšanje preko interneta dobi član pri knjižničarju.

ZAMUDNINA

V primeru, da član izposojenega gradiva ne vrne pravočasno, knjižnica zaračuna stroške zamudnine za vsak zamujen delovni dan. Član je dolžan poravnati zamudnino takoj ali najkasneje v roku 30 dni. Če svojega dolga ne poravna pravočasno ali če dolg presega vrednost 20 evrov, si gradiva do poravnave dolga ne more več izposoditi. Članom kolekcij premičnih zbirk Cerklje ob Krki in Pišece, ki izposojenega gradiva ne vrnejo pravočasno, knjižnica zaračuna stroške zamudnine za vsak zamujen teden.

OPOMINI

Knjižnica s pisnimi opomini zamudnike redno opominja na vračilo izposojenega gradiva:

  •  prvi opomin 8. dan po prekoračitvi roka vrnitve,
  •  drugi opomin 15. dan po preteku roka vrnitve,
  •  tretji opomin 22. dan po preteku roka vrnitve,
  •  izterjava na domu po enomesečnem preteku roka vrnitve.

Ob vrnitvi gradiva, za katerega je prejel opomin, član poravna stroške zamudnine in opomina. Višina zamudnine in stroškov opominov je določena v ceniku.

REZERVACIJA GRADIVA

Član knjižnice lahko knjižnično gradivo, ki je trenutno izposojeno, rezervira osebno, po telefonu ali preko interneta. Člani so o prispelem gradivu obveščeni po telefonu (sms-sporočilo) ali elektronski pošti. Rezervirano gradivo čaka člana 3 dni od obvestila. Po tem roku neprevzeto ali nepreklicano rezervirano gradivo zaračunamo, in sicer 0,20 evra na enoto gradiva – rezervacijo brišemo in gradivo vrnemo v izposojo.

NAROČANJE GRADIVA

Član knjižnice lahko knjižnično gradivo naroči osebno, po telefonu ali preko interneta. Člani so o prispelem naročenem gradivu obveščeni po telefonu (sms-sporočilo) ali elektronski pošti. Naročeno gradivo čaka člana 3 dni od obvestila. Po tem roku neprevzeto ali nepreklicano naročeno gradivo zaračunamo, in sicer 0,20 evra na enoto gradiva – naročilo brišemo in gradivo vrnemo v izposojo. Naročeno gradivo je član kolekcije premičnih zbirk Cerklje ob Krki ali Pišece dolžan prevzeti v roku 7 dni po obvestilu.

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

Naročilo za medknjižnično izposojo knjižnica sprejema osebno od člana, ki lahko isto naročilo posreduje preko interneta. Član se z naročilom zaveže, da bo gradivo vrnil v dogovorjenem roku ter poravnal stroške medknjižnične izposoje. Izposojevalni rok gradivu in možnost podaljševanja določi knjižnica, ki gradivo posreduje. Ob zamudi se članu zaračuna zamudnina. Višina stroškov medknjižnične izposoje in zamudnine je določena v ceniku knjižnice. Medknjižnična izposoja gradiva iz drugih knjižnic se zaračuna po veljavnem ceniku.

ČITALNICA

Čitalnico lahko obiskujejo tudi uporabniki, ki niso člani knjižnice, kjer poleg prebiranja časnikov in časopisov, po predhodnem dogovoru s knjižničarjem, uporabljajo tudi študijsko in drugo gradivo.

PROSTOR ZA TIHO DELO

Prostor za tiho delo lahko uporabljajo tudi uporabniki, ki niso člani knjižnice, namenjen je študiju in branju gradiva.

UPORABA RAČUNALNIKA

Računalnik in internet lahko uporabljajo vsi člani/uporabniki knjižnice. Član/uporabnik lahko uporablja računalnik za dostop do svetovnega spleta, preslikovanje, tiskanje in druge storitve, ki so na voljo uporabnikom. Tiskanje se zaračunava po veljavnem ceniku.

Uporaba računalnika je na oddelku za mladino omejena na pol ure, lahko pa se tudi podaljša, če ni čakajočih uporabnikov za delo na računalniku.

Celoten Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Brežice in Uredbo o osnovnih storitvah knjižnic lahko dobite na vpogled pri izposojevalnem pultu.

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Brežice in priloge le-tega najdete tudi na povezavi
http://www.knjiznica-brezice.si/pravilnik-o-splosnih-pogojih-poslovanja.html