Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Knjižnica Brežice,
Trg Jožeta Toporišiča 1,
8250 Brežice
07/496 26 49 07/496 26 45
Faks: 07/496 25 39
E-pošta: ;

Odgovorna uradna oseba: 
mag. Tea Bemkoč, direktorica

Datum prve objave kataloga: 30. 1. 2007
Datum zadnje spremembe: 1. 12. 2023
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.knjiznica-brezice.si 
Druge oblike kataloga:  V fizični obliki je dostopen na sedežu organa pri strokovnemu sodelavcu.
Uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja: Kristijan Benkoč Kolman

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

Kratek opis delovnega področja organa:

Glede na namen, zaradi katerega je knjižnica ustanovljena, opravlja kot javno službo naslednje naloge:

 • zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo,
 • zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
 • izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge informacijske vire,
 • posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve,
 • sodeluje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,
 • pridobiva in izobražuje uporabnike, informacijsko opismenjuje,
 • varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik,
 • opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.

Javna služba je tudi dejavnost knjižničnega informacijskega servisa za izmenjavo podatkov v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu, ki je namenjena zagotavljanju:

 • pogojev za delovanje vzajemnega bibliografskega sistema,
 • dostopnosti elektronskih virov informacij v tem sistemu.

Knjižnica v okviru javne službe tudi:

 • sodeluje v vseživljenjskem učenju,
 • zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo,
 • zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
 • organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
 • organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
 • organizira kulturne prireditve, ki so povezane z dejavnostjo knjižnice,
 • zagotavlja knjižnično dejavnost romski skupnosti,
 • zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva tudi Slovencem v zamejstvu, tako, da jim omogoča izposojo v sodelovanju z osrednjimi knjižnicami Slovencev v zamejstvu. Za njihove potrebe izvaja nakup gradiva v Sloveniji ter pomaga pri razvoju knjižnic slovenske manjšine v sosednjih državah,
 • v soglasju z ustanoviteljem po pogodbi z ministrstvom pristojnim za kulturo lahko opravlja naloge osrednje območne splošne knjižnice,
 • v soglasju z ustanoviteljem lahko izvaja knjižnično dejavnost tudi za druge občine na podlagi pogodbe.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

UPRAVA
Trg Jožeta Toporišiča 1, Brežice
07 49 62 415 07 49 62 539
Direktorica: mag. Tea Bemkoč

 

STROKOVNA SLUŽBA
Trg Jožeta Toporišiča 1, Brežice
07 49 62 649 07 49 62 645
 

ODDELEK CERKLJE OB KRKI
Cerklje ob Krki 4 a, Cerklje ob Krki
07 49 53 521
Knjižničarka: Andreja Dvornik

 

Organigram organa Knjižnice Brežice

Svet zavoda Knjižnica Brežice

Predstavniki občine ustanoviteljice:
Radovan Voglar
Maja Matrić
Jure Krošl

Predstavnica zainteresirane javnosti:
Darja Mandžuka, predsednica

Predstavnica delavcev: 
Andreja Dvornik

2. a Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba: mag. Tea Bemkoč, direktorica
Trg Jožeta Toporišiča 1, 8250 Brežice
07 49 62 539, 07 49 62 415

2. b Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

 1. Državni predpisi:

Predpisi so dostopni na spletnem naslovu (državni register predpisov): http://www.pisrs.si/

2. Predpisi EU

 • Evropski register predpisov

2. c Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

 • Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja
 • Poročila o delu Knjižnice Brežice
 • Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva v Knjižnici Brežice: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
 • Strateški načrti Knjižnice Brežice: 2015-2019, 2020-2024
 • Upravljanje knjižnične zbirke v Knjižnici Brežice 2021

2. d Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc:

 • Evidenca o zaposlenih delavcih Knjižnice Brežice
 • Evidenca o stroških dela
 • Evidenca o izrabi delovnega časa
 • Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov
 • Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja
 • Evidenca o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom
 • Zbirka podatkov o uporabnikih

2. e Seznam drugih informacijskih zbirk podatkov

Seznam zbirk:

2. f Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij:

 • Strokovni napotki za uporabo javnih dobrin in storitev so objavljeni na spletnih straneh Knjižnice Brežice.
  Vstopno mesto: http://www.knjiznica-brezice.si/
 • Pomembni dogodki, odločitve in novosti so objavljeni na domači strani zavoda
 • Seznam posameznih pomembnih dokumentov, ki vsebujejo IJZ: *
 • Pravni akti podjetja: 
  - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Brežice (Ur. l. RS š t. 87/03)
  - Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Knjižnice Brežice,
  - Pravilnik o računovodstvu Knjižnice Brežice, izdaja
  - Pravilnik o popisu Knjižnice Brežice,
  - Pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva v Knjižnici Brežice,
  - Pravilnik o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju zaposlenih v Knjižnici Brežice,
  - Pravilnik o delovnem času Knjižnice Brežice,
  - Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v Knjižnici Brežice,
  - Poslovnik o načinu dajanja informacij za javnost,
  - Poslovnik sveta Knjižnice Brežice,
  - Pravilnik o rabi in varovanju ključev,
  - Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nevarnostmi za nasilje tretjih oseb v Knjižnici Brežice,
  - Pravilnik o ravnanju s podarjenim gradivom,
  - Pravilnik o izvajanju videonadzora v Knjižnici Brežice,
  - Navodila o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu ter za odpravo njegovih posledic in ukrepi za preprečevanja drugih prepovedanih dejanj zoper zaposlene,
  - Program promocije zdravja na delovnem mestu za Knjižnico Brežice.

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletnih straneh Knjižnice Brežice v html, pdf in MS Word formatih. Za dostop je potreben internetni brskalnik in bralniki za pdf oziroma MS Word formate.

Dostop do informacij javnega značaja v neelektronski obliki je možen na upravi Knjižnice Brežice od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro po predhodnem dogovoru.

Informacije javnega značaja so dostopne tudi ljudem s posebnimi potrebami (dostop z invalidskimi vozički).

Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen v skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij (Ur.l. RS, št.24/16) Vprašanja stroškov posredovanja informacij javnega značaja podrobneje ureja v goraj navedeni uredbi.