Moja knjižnica

Prijava v profil Moj COBISS nam omogoča tudi dostop do servisa Moje knjižnice.

Servis Moje knjižnice uporabnikom omogoča vpogled v izposojeno, rezervirano in drugo gradivo, zgodovino izposoj, medknjižnično izposojo, dolgove in omejitve v knjižnici, e-obveščanje in druge storitve, ki jih knjižnica ponuja svojim uporabnikom.


Za uporabo servisa Moje knjižnice je potrebna prijava:

 1. v spustnem seznamu poiščite akronim domače knjižnice ali tega vpišite ročno (SIKBRE),
 2. navedite številko članske izkaznice in
 3. vpišite geslo (ob vpisu v knjižnico ste ga pridobili pri knjižničarju).

S klikom na želeno knjižnico ali na želeno številko članske izkaznice pridemo na stran s podatki o izposojenem gradivu. Nad seznamom je menijska vrstica, kjer lahko preklapljamo med različnimi knjižnicami, ki smo jih dodali, uporabimo povezavo do domače spletne strani, prikličemo delovni čas ali naslov, telefonsko številko in e-naslov izbrane knjižnice. V desnem delu menijske vrstice se izpišeta številka članske izkaznice in datum njene veljavnosti.

Servis MOJE KNJIŽNICE

1. GRADIVO

Po prijavi v servis Moje knjižnice je prikazano vse evidentirano gradivo izbrane knjižnice. Razporejeno je v štiri sezname na posameznih zavihkih.

 • Izposojeno (gradivo, ki smo si ga izposodili na dom)
 • Rezervirano (gradivo, ki smo ga rezervirali, rezervirano gradivo, ki nas že čaka v knjižnici ...)
 • Drugo gradivo (gradivo, ki smo si ga izposodili v čitalnico, izgubljeno gradivo ...)
 • E-knjige (e-knjige, ki smo si jih izposodili na portalu za izposojo e-knjig)

Glede na storitve, ki jih knjižnica omogoča svojim članom, lahko pri izposojenem gradivu podaljšamo rok izposoje, pri rezerviranem gradivu pa prekličemo rezervacijo.


2. PODALJŠANJE, IZPOSOJA IN REZERVACIJE

Storitev omogoča:

 • pregled izposojenega gradiva,
 • podaljšanje izposojenega gradiva,
 • naročanje in rezerviranje gradiva,
 • preklic rezerviranega gradiva.

Te storitve NI mogoče opraviti, če:

 • je rok vračila gradiva že potekel,
 • je gradivo rezervirano,
 • imate kakršnekoli neporavnane obveznosti v kateremkoli oddelku knjižnice (članarina, zamudnina …).

Rok izposoje gradiva lahko podaljšate največ trikrat.


3. ZGODOVINA IZPOSOJ

V servisu Moje knjižnice  dobimo tudi vpogled v zgodovino izposojenega gradiva po kliku na možnost Zgodovina izposoj. Izpiše se seznam gradiva, ki smo si ga izposodili na dom, v čitalnico ali v kroženje, ter izposojenih e-knjig v tekočem letu. Iz spustnega seznama lahko izberemo leto, za katero se bo izpisal seznam izposojenega gradiva.


4. MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

Če v knjižnici, v katero smo včlanjeni, želenega gradiva ni na voljo (gradivo je trenutno izposojeno ali pa ga knjižnica nima), lahko posredujemo naročilo za medknjižnično izposojo gradiva iz drugih knjižnic.

Storitev medknjižnične izposoje se zaračunava po veljavnem ceniku in znaša 8,00 evrov za posamezno enoto gradiva. Stroške prevzame član, ki posreduje naročilo za medknjižnično izposojo.

Član knjižnici posreduje naročilo, izbere način obveščanja o prispelem gradivu ter si ogleda odprta naročila (naročeno in izposojeno gradivo) in zaključena naročila (nerealizirana in realizirana naročila). Pri odprtih naročilih je možno preklicati naročila in podaljšati rok izposoje.


5. DOLGOVI IN OMEJITVE

Storitev omogoča pregled neporavnanih finančnih obveznosti v kateremkoli oddelku knjižnice in morebitne druge omejitve uporabe knjižničnih storitev.

Razlogi, da ne moremo podaljšati roka izposoje ali rezervirati gradiva, so lahko neporavnane terjatve ali kakšne druge omejitve, ki si jih lahko ogledamo po kliku na možnost Dolgovi in omejitve:

 • seznam neporavnanih obveznosti,
 • trenutna zamudnina (če imamo izposojeno gradivo, ki mu je že potekel rok izposoje, se izpiše tudi znesek trenutne zamudnine, tj. zamudnine, ki bi jo morali plačati, če bi to gradivo takoj vrnili),
 • posebne omejitve (omejitve, ki jih je postavila knjižnica),
 • splošne omejitve (omejitve, ki jih je postavila knjižnica glede na interna pravila poslovanja: maksimalno število izposojenih izvodov na dom oziroma v čitalnico, maksimalno število rezervacij, število možnih podaljšanj roka izposoje pri posameznem izvodu).

Za vse dodatne informacije v zvezi z neporavnanimi obveznostmi in omejitvami se moramo obrniti na knjižnico.


6. E-OBVEŠČANJE

Knjižnica ponuja svojim članom možnost e-obveščanja. Izbiramo lahko samo med tistimi vrstami obvestil, ki jih knjižnica omogoča, pod pogojem, da smo knjižnici že posredovali svoj e-naslov ali številko svojega mobilnega telefona.

Z uporabo možnosti E-obveščanje lahko v spustnem seznamu ali zavihkih izbiramo med nastavitvami, vnosom e-naslova in številke mobilnega telefona.

 • Če knjižnica še nima shranjenega našega e-naslova, na katerega želimo prejemati obvestila, ga moramo vnesti pred prijavo na e-obveščanje. E-naslov lahko vpišemo po kliku na zavihek E-naslov; tam ga lahko tudi spremenimo.
   
 • Če knjižnica še nima shranjene številke našega mobilnega telefona, na katerega želimo prejemati SMS-obvestila, jo moramo vnesti pred prijavo na e-obveščanje. Številko mobilnega telefona lahko vpišemo po kliku na zavihek Številka za SMS-obveščanje; tam jo lahko tudi spremenimo.
   
 • Izbrana SMS-obvestila bomo prejeli po mobilnem telefonu le, če naš mobilni operater omogoča pošiljanje komercialnih SMS-sporočil in če pri njem nismo preklicali prejemanja takih sporočil.

   

7. SPREMEMBA GESLA

Geslo, ki so nam ga dodelili v knjižnici, lahko spremenimo s klikom na možnost Sprememba gesla v servisu Moje knjižnice. Če smo geslo pozabili, lahko pošljemo zahtevo za dodelitev novega gesla s klikom na povezavo Pozabljeno geslo pod obrazcem za prijavo.